سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره دوم استان زنجان


گروه ادبیات فارسی دوره دوم

نقد و بررسی کتاب جدیدالتالیف پایه نهمپیرو بخشنامه دبیر خانه زبان و ادبیات فارسی کشوری، نقد و بررسی کتاب جدیدالتالیف ادبیات پایه نهم 95- 94 به گروههای آموزشی مناطق محوّل شده است .لذا خواهشمند است ،طبق فرم پیوست گروههای آموزشی مناطق نتایج نقد و بررسی خود راتا 30تاریخ /9/94 به گروه استان ارسال نمایند .


| تعداد بازدید: 243